Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Miasta i Gminy Wieliczka

Miasta i Gminy
Wieliczka

Rozbudowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z integracją z systemami dziedzinowymi Urzędu Miasta i Gminy oraz rozbudowa systemów udostępniających e-usługi w Wieliczce

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Nr projektu RPMP.02.01.01-12-0025/16

 

W wyniku realizacji projektu możliwe będzie korzystanie z informacji i zasobów sektora publicznego oraz e-usług publicznych – w sposób otwarty i przy możliwie najmniejszych barierach w ich wykorzystaniu, z dowolnego miejsca, także przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.
Zaplanowane w ramach projektu e-usługi mają charakter lokalny (obszar 1 gminy) i będą stanowić dedykowany i udoskonalony gminny portal usług publicznych dla klientów urzędu, którymi mogą być zarówno podatnicy jak i inwestorzy.
W wyniku realizacji projektu eliminowane będą powielające się funkcjonalności oraz zapewniona zostanie neutralność technologiczna i bezpieczeństwo danych- dostarczone oprogramowanie będzie zapewniało kompatybilność z platformą elektronicznych usług publicznych ePUAP poprzez mechanizmy integracyjne bez powielania funkcjonalności platformy ePUAP.


Bezpośrednim wynikiem projektu będzie udostępnienie elektronicznych usług publicznych, których właścicielem będzie Gmina Wieliczka:

 1.  e-Usługa PODATKI LOKALNE (aktualizacja usługi z poz.4 do poz. 5 : 3 e-Usługi), w tym:

  • Pełna elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych

  • Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych

  • Elektroniczna obsługa podatku od środków transportowych:

 2. e-Usługa GOSPODARKA ODPADAMI (aktualizacja usługi z poz.4 do poz. 5 : 1 e-Usługa),w tym:

  • Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wywozu odpadów komunalnych

 3. e-Usługa OPŁATY LOKALNE (aktualizacja usługi z poz.4 do poz. 5 : 3 e-Usługi),w tym:

  • Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

  • Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu dzierżawy

  • Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wieczystego użytkowania

 4. Informacja o stanie sprawy i korespondencji (poz. dojrz. usługi 1/nowa usługa). Polega na udostępnianiu w portalu internetowym po uwierzytelnieniu następujących informacji:

  • stan spraw os.fiz. i praw. - udostępnienie inf. dot.: np. znaku sprawy, przewidywanego terminu zakończenia, os. prowadzącej(urząd miasta oraz jednostki organizacyjne)

  • inf. o korespondencji np. data wpływu, znak sprawy, nr korespondencji (urząd miasta oraz jednostki organizacyjne)

 5. e-Usługa udostępnienie informacji w zakresie wyk. budżetu, WPF, oraz wym. inf. budżetowo - finansowych między jedn. organiz. a gminą (poz.dojrz.usługi 1/nowa usługa).

 6. e-Usługa:w zakresie udostępnienia informacji i komunikacji ogólnej z mieszkańcami gminy (reklamacja odpadów) (poz.dojrz.usługi 3/nowa usługa)


Podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie wszystkich wymienionych powyżej usług jest Wnioskodawca.Szanowni Państwo,

informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadza badanie satysfakcji użytkowników serwisu/portalu powstałego w ramach niniejszego projektu, w związku z czym prosimy o uzupełnienie poniższej, anonimowej ankiety:
https://badanie.panelankietowy.pl/index.php?r=survey/index&sid=854685&token=clszmzetByBoO4S&lang=pl

Dziękujemy za udział w badaniu.

Logo Uni Europejskiej z opisem