Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Miasta i Gminy Wieliczka

Miasta i Gminy
Wieliczka

Stan spraw

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do informacji o stanie Twoich spraw i posiadasz już konto w systemie eUrząd, to wejdź na zakładkę Twoje dane i zaloguj się do systemu.

Jeżeli nie posiadasz konta, to załóż je zgodnie z procedurą opisaną na stronie głównej - Rejestracja.


Załatwianie spraw

Jak załatwić dowolną sprawę w naszym Urzędzie dowiesz się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wieliczka.eu
Dostęp do formularzy w sprawach, które możesz załatwić w pełni elektronicznie uzyskasz wybierając sekcję Usługi elektroniczne.

Jeżeli w sprawie, którą chcesz załatwić nie ma zdefiniowanego wzoru formularza, to skorzystaj z formularza elektronicznego pisma ogólnego.


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia komunikację elektroniczną pomiędzy obywatelem, a jednostką administracji publicznej. Dzięki niej obywatele mogą wnosić podania oraz wnioski w postaci elektronicznej. ESP Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce na platformie ePUAP: /y885h0evy6/SkrytkaESP


Pismo ogólne do urzędu

Pismo ogólne przeznaczone jest do tworzenia pism w postaci elektronicznej, w przypadkach gdy łącznie spełnione są następujące warunki: 

  • organ administracji publicznej nie określił wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy; 
  • przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.

Pismo takie możesz złożyć w pełni elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Poniżej znajduje się odnośnik do elektronicznego formularza pisma ogólnego, które zostały udostępnione przez Urząd.Pismo musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 235).


Logo Uni Europejskiej z opisem